Sao chép trang web Joomla thủ công

Sao chép trang web Joomla từ host cũ sang host mới

Sao chép trang web Joomla từ host cũ sang host mới phục hồi dữ liệu website Joomla bằng thủ công trên host

Tóm tắt 4 bước như sau:

1: Vào Online File Manager của host cũ tải toàn bộ dữ liệu về

2 : Export file .sql ( file cơ sở dữ liệu ) của web cũ

3: Upload toàn bộ dữ liệu web cũ lên host mới

4: Import file .sql ( file cơ sở dữ liệu ) của web cũ lên host mới.

     Chỉnh sữa lại file configuration.php 

Bước 1 : Vào File Manager của host cũ tải toàn bộ dữ liệu về

Truy cập Cpanel của host cũ Chọn File Manager

chọn Public_html

Chọn tất cả nén lại compress và tải về

Bước 2 : Export file .sql ( file cơ sở dữ liệu ) của web cũ

Truy cập Cpanel —> PHPMyAdmin

Chọn tên Databases –> Export ( Xuất )

Chọn xuất –> file .sql sẽ được tải về

Bước 3 : Upload toàn bộ dữ liệu web cũ lên host mới

Sau khi tải về dữ liệu ở bước 1 ta giải nén và upload lên host mới:

Truy cập Cpanel của host mới –> Chọn File Manager –> public_html —> upload

Bước 4 : Import file .sql ( file cơ sở dữ liệu ) của web cũ lên host mới

Đăng nhập vào Cpanel của host mới –> chọn Msql Databases –> tạo Databases mới –> Create databases

Sau khi tạo Databases mới ta chọn Admin để Imports file .sql của host cũ ( file cơ sở dữ liệu ở bước 2 )

Tiếp theo chọn import

Chọn đường dẫn đến file .spl các giá trị khác để mặc định rồi chọn Executer

taivacaidat.com

Chờ quá trình import thành công

Xong quá trình import cở sở dữ liệu, giờ ta sẽ chỉnh sữa lại file configuration.php như sau :

Tiếp tục vào Cpanel  — > chọn Online File manager —-> configuration.php –> Edit

sao chép trang web joomla

sao chép trang web joomla thủ công

4 thông số chúng ta thấy là Databases name , Databases user, Databases password, Databases host name là của host cũ nhé, chúng ta sẽ thay thế theo đúng của host mới rồi nhấn Save

Như vậy đã hoàn thành, chúc các bạn thành công

Bình luận bằng Facebook